Algemene ledenvergadering DVAN

Maandag 15 april heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering van DVAN plaats. Aanvang 19.30 uur.

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda.
 2. Mededelingen:
  – positie ledenraad
  – status De Oefenclub
  – status Damclub Apeldoorn
  – zomerbridge
  – cursusaanbod
 3. Verslag vorige vergadering (bijgevoegd).
 4. Vaststellen exploitatie en begroting (stukken worden gepresenteerd ter vergadering).
 5. Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie (verslag bijgevoegd).
 6. Samenstelling Bestuur:
  – Michel van Proosdij, voorzitter
  – Arnold Dullaart, penningmeester
  – Ed van der Meulen
  – Nanny van Dijk, secretaris, aftredend.

  Kandidaat bestuursleden
  – Willem Nauwjoks
  – Yvonne Ponsen
 7. Rondvraag en sluiting

Bestuur DVAN april 2019

Plaats een reactie